Java Throws Keyword

sametklou

Java Throws Keyword

Java programlama dilinde "throws" anahtar kelimesi, bir metodun belirli bir exception (istisna) türünü fırlatabileceğini belirtmek için kullanılır. Bu anahtar kelime, metodun çağrıldığı yerde yakalanacak ve işlenecek olan istisnaları belirtir.

Table of Contents

Kullanımı

"throws" anahtar kelimesi, metod imzasının parantezlerinin hemen sonrasına eklenir. İstisna türleri virgülle ayrılarak birden fazla istisna belirtilebilir.

public void metotAdi() throws IOException {
  // metotun içeriği
}

Örnek

Aşağıda, bir dosyayı okuyan bir metodu ele alalım. Bu metot IOException fırlatabileceği için "throws IOException" anahtar kelimesi kullanarak istisnayı işleyeceğimizi belirtiyoruz.

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class DosyaIslemleri {

  public void dosyaOku() throws IOException {
    File dosya = new File("dosya.txt");
    FileReader fr = new FileReader(dosya);

    int karakter;
    while ((karakter = fr.read()) != -1) {
      System.out.print((char) karakter);
    }

    fr.close();
  }

  public static void main(String[] args) {
    DosyaIslemleri dosyaIslemleri = new DosyaIslemleri();
    try {
      dosyaIslemleri.dosyaOku();
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Dosya okuma işlemi sırasında bir hata oluştu: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte, "dosyaOku" metodunun IOException fırlatabileceğini belirttik. Ardından bu metodu main metodu içinde çağırırken try-catch bloğu kullanarak istisnayı yakaladık ve işledik.

Java'da "throws" anahtar kelimesi, programın daha sağlam ve hata yönetimi odaklı olmasını sağlar. Ancak gereksiz yere kullanıldığında kod karmaşıklığına ve okunabilirlik sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, doğru yerlerde ve doğru şekilde kullanılmalıdır.